Executive Committee

Prajwal Baniya Chhetri

President

Sundar Raj Pandey

Vice President

Sampurna Basnyat

Sercretary

Santosh Raj Maskey

Treasurer

Jivnath Acharya

Member

Rojina Shrestha

Member

Shreema Joshi

Member


Advisors

Shanker Raj Joshi, Ganeshman Singh Basnyat, Raghuwar Raj Pandey, Saroj Kumar Poudyal